صور تا

صور . رباعی شماره ۲۶۲: تا در دل من صورت آن رشک پریست

2022-12-03
    آئی ٹی اور ن لیگ
  1. بعد از
  2. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول